The data is provided by Stratford-on-Avon.

Website: www.stratford.gov.uk
Email: food@stratford-dc.gov.uk
Stratford-on-Avon logo