Asiana Restaurant

Sgôr hylendid bwyd yn '4': Da
Cyfeiriad:
Asiana 114 Hermitage Road St Johns Woking Surrey
GU21 8TT
Math o fusnes: Restaurant/Cafe/Canteen
Arolygiad diwethaf: 20 Mawrth 2019

Mae sgôr y busnes hwn wedi’i ffurfio o’r canlynol:
Ardal a gafodd ei harolygu gan swyddog diogelwch bwyd Safonau a welwyd
Trin bwyd yn hylan
Bwyd yn cael ei drin, ei baratoi, ei goginio, ei ailgynhesu, ei oeri a’i storio mewn modd hylan.
Boddhaol ar y cyfan
Glanweithdra a chyflwr strwythur yr adeilad a’i gyfleusterau
Glanweithdra a chyflwr strwythur yr adeilad a’i gyfleusterau (gan gynnwys cynllun addas, system awyru, cyfleusterau golchi dwylo a mesurau rheoli plâu) er mwyn sicrhau hylendid bwyd da.
Da
Rheoli diogelwch bwyd
Systemau neu wiriadau ar waith i sicrhau diogelwch y bwyd sy’n cael ei werthu neu’i weini. Tystiolaeth bod staff yn gwybod sut i drin bwyd yn ddiogel. Swyddog diogelwch bwyd yn hyderus y bydd safonau yn cael eu cynnal yn y dyfodol.
Da
Os hoffech weld adroddiad y swyddog diogelwch bwyd y mae’r sgôr hon yn seiliedig arno, gallwch ofyn i’w weld gan yr awdurdod lleol a gynhaliodd yr arolygiad. Gallwch wneud hyn drwy anfon e-bost i’r cyfeiriad isod. Bydd yr awdurdod lleol yn ystyried eich cais, ac fel arfer bydd yn anfon copi o’r adroddiad atoch. Mewn rhai achosion, gallai’r awdurdod lleol benderfynu nad oes modd iddo wneud hynny. Os felly, bydd yr awdurdod lleol yn rhoi gwybod i chi am hynny ac yn egluro pam.
Beth sydd gan y busnes i’w ddweud

I can confirm that the minor issues identified by the EHO have now been actioned and resolved. I have confirmed this to the EHO and sent photographs to evidence the action that I have taken, and the EHO has agreed that they are satisfied. If re-inspected I am confident my rating would return to a 5.

Sofia Ahmed

Rhagor o wybodaeth am sylwadau’r busnes:
Mae gan bob busnes yr hawl i ymateb i’w awdurdod lleol am ei sgôr hylendid. Mae hyn yn golygu y gall busnes dynnu sylw at unrhyw welliannau y mae wedi’u rhoi ar waith ers yr arolygiad a/neu egluro unrhyw amgylchiadau penodol a allai fod wedi effeithio ar sgôr y busnes adeg yr arolygiad. Mae sylwadau’r busnes wedi cael eu hadolygu ac mae’n bosibl bod swyddog diogelwch bwyd yr awdurdod lleol wedi’u golygu i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â thelerau ac amodau’r wefan hon. Fodd bynnag, nid ydym wedi gwirio cywirdeb unrhyw ddatganiadau.
Ai chi yw perchennog neu reolwr y busnes?
Os oes unrhyw wybodaeth anghywir ar y dudalen hon, gallwch e-bostio’r wybodaeth gywir at eich awdurdod lleol drwy ddefnyddio’r cyfeiriad isod.

Gallwch gael gwybodaeth am sut i apelio yn erbyn y sgôr a roddwyd i chi a dysgu am eich hawl i ymateb. Gallwch hefyd ofyn am ail-arolygiad.
Arddangos y sgôr hon ar eich gwefan
Gallwch arddangos y sgôr hon ar eich gwefan. Cliciwch yma i gael y cod.

Copy and paste the code below into your page. Cip ymlaen llaw
Awdurdod lleol
Enw: Woking
Gwefan: www.woking.gov.uk
Cyswllt e-bost: emma.bourne@woking.gov.uk
Woking logo